Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Acusticusneurinom Forening. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende kasserers hjemstedskommune.

Stk. 2. Foreningen skal være registreret og adressen opdateret i CVR-registret.

Stk. 1. Foreningens formål er af varetage interesserne for personer diagnosticeret med acusticusneurinom (vestibularis schwannom) NF2 eller meningiom. Foreningen driver informationsvirksomhed om de nævnte lidelsers fysiske, psykiske, sociale og økonomiske følger og varetager udadtil medlemmers interesser i forhold hertil.

Stk. 2. Til opfyldelse af formålet kan foreningen bl.a.:

 • indsamle og udbrede oplysninger om acusticusneurinom (vestibularis schwannom) og patienternes særlige problemer samt øge samfundets kendskab til lidelsen,
 • virke for, at de, der er i “vent og se” (Wait & Scan), sikres mulighed for regelmæssige kontrolscanninger og løbende dialog med behandlende læge om de forskellige behandlingsmuligheder,
 • virke for, at de, der er behandlet med bestråling, sikres mulighed for regelmæssige kontrolscanninger og social og psykologisk hjælp med henblik på, at de kommer så godt igennem forløbet som muligt,
 • virke for, at de opererede, som har behov herfor, efter operationen og udskrivningen får tilbud om fysisk genoptræning og social og psykologisk hjælp med henblik på, at de kommer så godt igennem det postoperative forløb som muligt.
 • støtte tværfaglig forskning i årsagerne til lidelsen, i dens følgevirkninger og i hvilke undersøgelses- og behandlingsmetoder, der fremmer størst livskvalitet.

Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, som har fået diagnosticeret eller er blevet behandlet for et acusticusneurinom (vestibularis schwannom), NF2 eller meningeom.

Stk. 2. Som medlemmer kan ligeledes optages personer, som er diagnosticeret for anden lidelse, der kan medføre et eller flere af de samme symptomer som personer, der er diagnosticeret eller behandlet for ovennævnte. Det gælder personer, som har fået diagnosticeret eller er blevet behandlet for anden knude i den cerebellopontine vinkel, herunder meningiom, glomus tumor, metastase, epidermoid tumor, endolymphatic sac tumor og andre sjældne tumorer med denne lokalisation.

Stk. 3. Som medlemmer kan desuden optages pårørende til ovennævnte personer.

Stk. 4. Som støttemedlemmer kan optages personer, virksomheder, institutioner, organisationer og foreninger, der går ind for foreningens formål. Støttemedlemmer modtager foreningens publikationer og har adgang til eventuelle arrangementer. Støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 5. Kontingent, hvis størrelse vedtages på generalforsamlingen, følger regnskabsåret. Der ydes kontingentfrihed i året for indmeldelse. Herefter betales fuldt kontingent i det følgende kalenderår. Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og skal indkaldes med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden i foreningens medlemsblad, på hjemmesiden eller i en udsendt meddelelse til medlemmerne.

Stk. 3. Indkommende forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest fem uger inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år og om planlagte aktiviteter i det følgende år
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent for det følgende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (ulige år)
 7. Valg af kasserer (lige år)
 8. Valg af 3-6 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 5. Generalforsamlingen afgør alle spørgsmål ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 6. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan afgives stemme ved fuldmagt. Fuldmagten, der skal afgives skriftligt, kan kun afgives for en generalforsamling ad gangen. Fuldmagten skal udstedes til et medlem af foreningen, der opfylder betingelserne for selv at kunne afgive stemme på den pågældende generalforsamling. Intet medlem kan stemme med mere end én fuldmagt.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter at begæringen er fremsat. Indkaldelsen sker som angivet i § 4, stk. 2.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kassereren består af 3-7 øvrige medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Formand vælges i ulige år, og kasserer vælges i lige år. Menige bestyrelsesmedlemmer er på valg efter 2 år i bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter for et år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem eller suppleant indtræder som formand eller kasserer ved én eller begges forfald, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende generalforsamling. Sker valget uden for det ordinære valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år) besættes posten som en konstituering frem til det ordinære valg af disse.

Indtræder suppleanter i forfald af et øvrigt bestyrelsesmedlem, der er valgt i lige eller ulige år, er suppleanterne på valg på førstkommende generalforsamling i henholdsvis lige eller ulige år.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer eller suppleanter sammen med enten formand, næstformand eller kasserer er til stede.

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden sammen med kassereren eller mindst to bestyrelsesmedlemmer.

Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale sædvanlige regninger.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregistrer.

Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

Stk. 1. Ændring af vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, som har dette emne som eneste punkt på dagsordenen. Vedtagelse skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Ved opløsning anvendes foreningens formue til fremme af foreningens formål eller andre dermed beslægtede almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19/03/2023