Vedtægter


Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Dansk Acusticusneurinom Forening. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune.

Formål

§ 2. Foreningens formål er af varetage interesserne for mennesker diagnosticerede med acusticusneurinom samt NF2 og meningiom. Foreningen driver informations- og rådgivningsvirksomhed om de nævnte lidelsers fysiske, psykiske, sociale og økonomiske følger og varetager udad til medlemmers interesser i forhold hertil.

§ 3. Til opfyldelse af formålet kan foreningen bl.a:

 • Indsamle og udbrede oplysninger om acusticusneurinom og patienternes særlige problemer samt øge samfundets kendskab til acusticusneurinomlidelsen,
 • Virke for, at de, der er i “vent og se”, sikres mulighed for regelmæssige kontrolscanninger og løbende dialog med behandlende læge om de forskellige behandlingsmuligheder,
 • Virke for, at de, der er behandlet med bestråling, sikres mulighed for regelmæssige kontrolscanninger og social og psykologisk hjælp med henblik på, at de kommer så godt igennem forløbet som muligt,
 • Virke for, at de opererede, som har behov herfor, efter operationen og udskrivningen får tilbud om fysisk genoptræning og social og psykologisk hjælp med henblik på, at de kommer så godt igennem det postoperative forløb som muligt,
 • Støtte tværfaglig forskning i årsagerne til lidelsen, i dens følgevirkninger og i hvilke undersøgelses- og behandlingsmetoder, der fremmer størst livskvalitet.

Medlemskab

§ 4. Som medlemmer kan optages mennesker, som har fået diagnosticeret eller er blevet behandlet for et acusticusneurinom, NF2 og meningiom samt pårørende til disse.

Som støttemedlemmer kan optages personer, virksomheder, institutioner, organisationer og foreninger, der går ind for foreningens formål. Støttemedlemmer modtager foreningens publikationer og har adgang til evt. arrangementer. Støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Medlemmer, som i henhold til tidligere bestemmelse herom har indbetalt livsvarigt kontingent, er kontingentfri i 10 år, derefter skal de betale kontingent.

Kontingent, hvis størrelse vedtages på generalforsamlingen, følger regnskabsåret. Der betales fuldt kontingent i indmeldelses- og udmeldelsesåret.

Generalforsamlingen

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar, marts eller april måned og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden enten i foreningens medlemsblad eller i en udsendt meddelelse til medlemmerne.

Indkommende forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Formand og sekretær vælges i ulige år, medens næstformand og kasserer vælges i lige år. Menige bestyrelsesmedlemmer er på valg efter 2 år i bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter og 1 revisor for et år ad gangen.

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år og om planlagte aktiviteter i det følgende år
 • Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent for det følgende år
 • Behandling af indkomne forslaf
 • Valg af formand (ulige år) eller næstformand (lige år)
 • Valg af kasserer (lige år) eller sekretær (ulige år)
 • Eventuelt valg af menige medlemmer til bestyrelsen
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Generalforsamlingen afgør alle spørgsmål ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Vedtagelse af vedtægtsændringer kan dog kun ske, såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan afgives stemme ved fuldmagt. Fuldmagten, der skal afgives skriftligt, kan kun afgives for en generalforsamling ad gangen. Fuldmagten skal udstedes til et medlem af foreningen, der opfylder betingelserne for selv at kunne afgive stemme på den pågældende generalforsamling. Intet medlem kan stemme med mere end én fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter at begæringen er fremsat. Indkaldelsen sker som angivet i § 5, stk 1.

Bestyrelsen

§ 6. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og op til 4 menige medlemmer.

Foreningen tegnes af formanden. I dennes forfald af næstformanden i forening med kassereren. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale sædvanlige regninger.

Foreningen ledes af bestyrelsen, som tilstræbes at mødes 3 gange om året. Bestyrelsen udarbejder dagsorden til hvert møde. Det tilstræbes, at beslutninger træffes i enighed og kun undtagelsesvis ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Der udarbejdes referat af bestyrelsens beslutninger. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelses kan udpege regionale kontaktpersoner for acusticusneurinomramte. Desuden kan bestyrelses nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Bestyrelsen kan suspendere medlemmer, der modarbejder foreningens interesser. Eksklusionssager skal forelægges på førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse om evt. eksklusion. Den suspenderede har taleret under generalforsamlingens behandling af sagen.

Regnskab og revision

§ 7. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor.

Opløsning

§ 8. Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, som har dette emne som eneste punkt på dagsordenen. Vedtagelse skal ske med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved opløsning anvendes foreningens evt formue til fremme af foreningens formål eller andre dermed beslægtede almennyttige formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.