Efter strålebehandling


Der er normalt kun en meget kortvarig rekonvalescenstid efter en strålebehandlingen. Typisk 1–2 dage.

I forbindelse med strålebehandlingen kan der forekomme bivirkninger. Det afhænger af størrelsen på knuden. Jo større knude – desto større stråledosis. Risiko for ansigtslammelse og operationskomplikationer er dog stort set ikke til stede.

De mest almindelige bivirkninger ved behandling er forbigående kvalme, træthed og svimmelhed.

I de fleste tilfælde vil hørelsen på det bestrålede øre forsvinde over tid, men der er normalt ikke knyttet øjengener til behandling med bestråling.

Der vil kunne opstå svimmelhed og balanceproblemer som følge af strålebehandlingen. Med tiden vil disse gener ofte aftage eller helt forsvinde.

Det skal dog bemærkes, at erfaringsgrundlaget for senvirkninger af strålebehandlede patienter med acusticusneurinom er begrænset i Danmark.

Kontrolskanning

Da kunden kun hæmmes i vækst og ikke fjernes, skal man kontrolskannes med mellemrum resten af livet. Tidsintervallet mellem skanningerne bliver længere efterhånden.