Efter Operation


Operation og efterforløbet

Efter operationen er man indlagt fra 1-8 dage afhængigt af, om man er opereret på Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik eller på Neurokirurgisk klinik.

Det er meget forskelligt, hvordan man har det efter operationen. Nogle patienter slipper nemt over operationen og slipper for bivirkninger. Andre patienter får få eller flere bivirkninger. Nedenfor vil vi ridse mange af de forskellige bivirkninger op, der kan opstå efter operationen. Det er vigtig at pointere, at nedenstående bivirkninger er en opremsning af mange af de bivirkninger som kan opstå, og er derfor ikke en beskrivelse af, hvordan man har det efter en operation

Efter operationen kan der være dage eller uger med nye fornemmelser.

Hos nogle patienter forlænges indlæggelsestiden på grund af udsiven af hjernevæske fra såret. I sjældne tilfælde er et mindre operativt indgreb nødvendigt for at lukke hullet.

Træthed er almindelig efter en længerevarende operation. Det kan være et generende problem for nogle. Derfor er det vigtigt at få den ro og hvile, man har behov for. Det kan være en middagslur eller 20 minutters afslapning med benene oppe. Frem for alt gælder det om at lytte til sin krop.

Det er efter operationen ikke ualmindeligt med en periode med følelsesmæssige nedture. Man er påvirket af operationen, af omvæltningen i ens liv, af at man skal vænne sig til enten at høre med ét øre, høre lidt dårligere med det opererede øre eller både at have mistet hørelse og fået forringet ansigtsnervefunktionen.

Det kræver forståelse hos familien samt hos venner, bekendte og på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at være i gang, men man skal ikke presse sig til hurtigt at skulle genoptage sit hidtidige arbejde i fuldt omfang, hvis man ikke føler sig frisk til det. For heftig og for energisk tilbagevenden til det tidligere aktivitetsniveau kan i nogle tilfælde senere føre til en periode med ekstrem træthed, modløshed og manglende selvsikkerhed.

Rekonvalescensperioden kan være af forskellig varighed, typisk fra mellem 2 – 6 måneder. I visse tilfælde kan midlertidig hjemmehjælp være til stor gavn i starten.

Ved udskrivelse fra hospitalet skal der tilbydes en individuel genoptræningsplan, hvis der er lægefaglig begrundelse herfor. Genoptræningen foregår på et sygehus, hvis der kræves et tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau. Ved den mindre specialiserede genoptræning står kommunen for tilbuddet, som kan foregå på kommunens egne institutioner, hos private behandlere eller på andre kommuners institutioner.

For nogle betyder operationen, at de må gå ned i arbejdstid. Undertiden er det muligt med revalidering. Nogle må søge helbredsmæssig førtidspension.

Nedenstående bivirkninger kan være midlertidige eller permanente.

Høretab

Ved små tumorer er det, som omtalt tidligere – i nogle tilfælde muligt at bevare hørelsen helt eller delvist. Ved det translabyrintære indgreb går hørelsen tabt og kan ikke genvindes.

I forbindelse med høretabet kan der opstå en generende overfølsomhed over for visse lyde på det raske øre. Det er specielt lyde i den høje ende af toneskalaen.

Der findes en mængde forskellige høreapparater og andre hjælpemidler på markedet, som kan hjælpe på dit høreproblem. Dette område er under rivende udvikling. Det er vigtigt, at du selv sætter sig ind i de muligheder, der er og “kæmper” for at finde det rigtige apparat, som vil passe til dine behov. Henvend dig til din læge eller til kommunikationscenteret i din region for at få hjælp til  høreapparater.(Det er også her, du søger om andre slags hjælpemidler). Du kan også søge informationer på nettet og på foreningens hjemmeside.

Der er ligeledes mulighed for hjælp til indretning af arbejdspladsen, f.eks. i form af specialtelefon, teleslynge mv. Hvis du har brug for det, kan du henvende dig til kommunen.

Vær opmærksom på, at det tærer på ens ressourcer, når man f.eks. kun kan høre med det ene øre. Det kan især påvirke dem, der fortsat har et job, der skal passes. Nogle bliver derfor hurtigere trætte og får vanskeligheder  med at klare jobbet i samme omfang som tidligere. Der er derfor vigtigt, at man får afklaret behovet for hjælpemidler, f.eks. i form af FM-systemer, der måske kan være med til at forebygge problemerne.

Tinnitus

Det er sjældent det sker, men hos nogle forsvinder tinnitus ved operationen. Andre får eller beholder en lyd i øret efter operationen.

Muligheden for, at tinnitus forsvinder, er stærkt begrænset. Derfor bliver man nødt til at lære at “leve” med sin tinnitus.

Somme tider kan afslapning og afspænding hjælpe, men også andre lyde udefra kan hjælpe en med at lukke af for tinnituslyden.

Terapi og samtaler i grupper kan også være med til at afbøde generne. Høreforeningen/Tinnitus-foreningen kan evt. hjælpe med gode råd.

Ansigtslammelse

Da ansigtsnerven ligger i samme kanal som hørenerven, er der en risiko for at denne bliver påvirket eller, at kirurgen må overskære og fjerne et stykke af denne nerve ved operationen.

Selv hvor ansigtsnerven bevares anatomisk intakt kan der komme ansigtslammelser. De fleste lammelser fortager sig, hvis ansigtsnerven er bevaret intakt. Som regel sker bedringen inden for det første år efter operationen, men der kan yderligere forekomme positive forandringer i ansigtsmuskulaturen i flere år efter operationen.

Hvor ansigtsnerven ikke virker, som den skal, vil der være nedsat funktion i ansigtsmuskulaturen i den opererede side.

Det er vigtigt med genoptræning af de lammede ansigtsnerver. Fysioterapi med massage og laserstråling kan være godt, da det vil være med til at øge blodcirkulation og kan derfor påvirke en genopretning af funktionerne i positiv retning. Også intensiv daglig ansigts-mimik foran et spejl kan gøre underværker.

Hvis der er tale om ansigtslammelse, er det vigtigt med en god mundhygiejne, fordi spytsekretionen i den opererede side er mindsket.

Hvis man får ansigtslammelse oplever mange, at det er psykisk belastende og tager tid at vænne sig til sit nye udseende, både for sig selv og i samvær med andre.

Er ansigtsnerven skåret over ved operationen, er der stadig nogle muligheder for gode resultater. Der er en mulighed for, at ansigtsnerven selv vokser sammen ved, at de to “stumper” så at sige finder hinanden. Resultatet af dette afhænger af mange faktorer, blandt andet hvor ødelagt ansigtsnerven var inden operationen på grund af presset fra tumoren.

Ved total ansigtslammelse gælder de samme råd om massage og laserstråler. Hvis det imidlertid viser sig, at lammelsen er blivende, findes flere operative muligheder der kan lette problemet. Et eksempel på dette er anastomose, hvor ansigtsnerven forbindes med tungenerven.

Følelsesløshed i ansigtet

Beskadigelse af trillingenerven kan give følelsesløshed i ansigtet samt smerter i kæbe, kind og tunge.

Det kan forekomme, at stærke følelsesforstyrrelser i ansigtet (kind, pande, kæbe, tunge) indtræder flere år efter operationen.

Det anbefales at få fysioterapibehandling el. lign..

Hvis smerterne bliver voldsomme – og ikke til at udholde – findes der bl.a. mulighed for at få sprøjtet speciel væske ind i nerven. Spørg din læge om råd.

Øjengener

Nogle får øjengener i forbindelse med operationen. Det sker , hvis ansigtsnerven er blevet påvirket. Øjengenerne vil ofte være midlertidige og vil fortage sig i takt med genoprettelse af den del af ansigtsmuskulaturen, der omfatter øjets blinkefunktion og lukkemuskler.

Problemet opstår fordi tåreproduktionen og lukkefunktionen ikke virker rigtigt og derved udtørrer øjet. Det er derfor vigtigt at dryppe øjet ofte. Endvidere er det vigtigt at beskytte øjet, som på grund af nedsat eller manglende blinkfunktion er meget udsat. Derved forebygges også øjenbetændelse og risiko for beskadigelse af hornhinden.

Hos flere bliver det efter nogen tid bedre med fugtigheden i øjet.

Nogle får forringet lukkemekanisme i det ene øjenlåg. Her kan gøre forskellige ting. Man kan få  tilbudt  at få syet et lille stykke af øjenlåget sammen. Det er en midlertid løsning.

Til afhjælpning af den manglende blinkefunktion, kan man få tilbudt, at få lagt et lille stykke guld i det øvre øjelåg, så øjelåget bliver tungere og derfor kan blinke.Andre vælger at se tiden an og vente på, at blinkemekanismen kommer naturligt i gang igen.

Nogle patienter kan have en vis lysfølsomhed.

Det kan anbefales for jer, som har fået øjeproblemer, jævnligt at gå til øjenlæge og få efterset øje og syn.

Hvis man skal bruge kunstig tårevæske, bør man være opmærksom på, at nogle kan være allergiske over for konserveringsstoffer i disse væsker.

I dag findes der mange hjælpemidler for problemer med f.eks. tørt øje, dvs. problemer med øjets blinkefunktion. Til lindring findes ud over øjendråber og øjensalve en lang række hjælpemidler, så som fugtigheds linser, Scleral linse, bandagelinse, vådkammerbriller, urglas og plug.
Gå til en optiker og få råd og vejledning.

Plug består af siliconemateriale, der indsættes i en af de to tårekanaler. Hvis man ikke kan tåle plug (engelsk betegnelse), kan der laves et snit, der lukker øjekanalen.

Ved behov for urglas kan man få udleveret et mindre antal ved udskrivelse fra hospitalet, således at man har til de første dage indtil man kan få leveret flere fra sit apotek.

Hos de , der får en  varig ansigtslammelse, vil øjegener også blive en varig lidelse.

Svimmelhed / balanceproblemer

Ved alle slags behandlinger af et Acusticusneurinom kan balancenerven tage skade. Ofte er balancefunktionen i den ene side allerede udslukt. I sjældne tilfælde kan påvirkning af lillehjernen i forbindelse med operationen give sig udtryk i nedsat balancefunktion. Efterhånden vil den modsidige balancenerve kompensere for tabet, og ligevægten bliver god eller bedre.

Ved for lang dyb koncentration kan der opstå smerter i hovedet og dermed følgende balanceproblemer.

I mørke kan balancen være et stort problem. Ved træthed og stress kan balancen give store problemer.

Det kan være gavnligt at få en god genoptræning af ligevægten enten ved selv at foretage almindelig motion eller ved at få fysiurgisk/fysioterapeutisk hjælp ved henvisning fra egen læge.

Balanceproblemer og svimmelhed kan også skyldes samsynsproblemer.
Læs mere på www.netdoktor.dk/ojne/samsynsproblemer.htm

Hovedpine og muskulære spændinger

Hovedpine/fyldthedsfornemmelse i hovedet er generende for nogle.

Smerten kan skyldes forandringer i kraniet, arvæv og forkalkning af dette, spændte muskler og påvirkning af nerver i nærheden af det opererede sted.

Endvidere kan der opstå spændinger, fordi kroppen søger at kompensere for den hørelse og balance, der mangler i den ene side.

Spændinger er ofte i hals, nakke, skuldre og øvre del af ryggen.

Fysioterapi og deltagelse på nakke/skulderhold på fysiurgiske- eller private fysioterapiklinikker må anbefales, da mange får stor øjeblikkelig lindring heraf.

Træthed

For nogle patienter kan træthed blive et problem længe efter, at andre symptomer er forsvundet.

Træthed kan blive så udtalt, at patienter i job efterhånden får større og større vanskeligheder med at arbejde i samme omfang som hidtil. Det kan forekomme flere år efter operationen. Træthedsfølelsen synes bl.a. at have en sammenhæng til de gener, der bl.a. opstår som følge af at mistes  hørelse og balance mv.

Hukommelse og koncentration

En del får hukommelses- og koncentrationsproblemer, især i det første år efter operationen – specielt korttidshukommelsen kan det gå ud over.

Man kender ikke i dag helt præcis årsagen hertil, men det kan til dels skyldes kroppens reaktion på åbning af kraniet samt efterfølgende arvæv

Det kan i nogen tilfælde måske også skyldes de ændrede livsforhold, som patienterne oplever,med døvhed, vedvarende smerter og balanceproblemer. Det tærer på energien og kan derved tillige påvirke koncentrationsevnen.

Depression/psykologiske problemer

Psykiske lidelser, depression, humørsvingninger , kan være gener , som kan forekommer i kortere eller længere periode efter en AN-operation.